A ş lerde hisse devri karar örneği

Anonim Sirket Hisse Devri

GEREKLI EVRAKLAR

A-NORMAL HISSE DEVRI (Talep Edilmesi Halinde Tescilsiz Ilan Edilir)

1) Dilekçe

2) Noterlikçe düzenlenmis Hisse Devir Sözlesmesi ( 1 asil) veya Pay Senedi (1 fotokopi) veya Geçici Ilmühaber (1 fotokopi)

3) Pay defteri (devir eden ve devir alan ortagin kaydedildigi sayfalar) (1er adet fotokopisi),

4) Noter onayli Yönetim Kurulu Hisse Devir Karari (1 asil -1 fotokopi)

5) Sirkete devir neticesinde yeni ortaklar giriyorsa yeni ortaklarin; Fotografi (1 adet), Yeni ortak Yabanci uyruklu ise; Noter onayli pasaport sureti - Ikameti Türkiyede ise Ikamet Izin Belgesi noter tasdikli sureti (1 adet asil) ve adresi gösterir Nüfus Müdürlügü Ikametgah Belgesi (1 adet asil) ile Potansiyel vergi görüntüleme belgesi eklenmelidir. adresi yurtdisinda ise adresi gösterir beyan

6) Tüzel kisilik ortak oluyor ise;

a) Tüzel kisiligin ortaklar kurulunun / yönetim kurulunun alacagi istirak ve temsilci karari noter onayli örnegi (1 asil - 1 fotokopi), Bu kararda; ortak olunacak sirkete istirak ve bu sirkette kendilerini temsile yetkili kisi belirtilecektir.

b) Tüzel kisiligin en son yönetim kurulu seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi fotokopisi

c) Tüzel kisiligin temsilcisinin; fotografi (1 adet).

B-TEK PAY SAHIPLIGININ TESCILI

1) Dilekçe

2) Noter Onayli Pay defteri (devir eden ve devir alan ortagin kaydedildigi sayfalar) (1er adet asil suret),

3) Noter onayli Yönetim Kurulu Tek Pay Sahipligi Karari(1 asil -1 fotokopi)

4) Sirkete devir neticesinde yeni ortaklar giriyorsa yeni ortaklarin; Fotografi (1 adet), Yeni ortak Yabanci uyruklu ise; Noter onayli pasaport sureti - Ikameti Türkiyede ise Ikamet Izin Belgesi noter tasdikli sureti (1 adet asil) ve adresi gösterir Nüfus Müdürlügü Ikametgah Belgesi (1 adet asil) ile Potansiyel vergi görüntüleme belgesi eklenmelidir.

5) Tüzel kisilik ortak oluyor ise;

a) Tüzel kisiligin ortaklar kurulunun / yönetim kurulunun alacagi istirak ve temsilci karari noter onayli örnegi (1 asil - 1 fotokopi), Bu kararda; ortak olunacak sirkete istirak ve bu sirkette kendilerini temsile yetkili kisi belirtilecektir.

b) Tüzel kisiligin en son yönetim kurulu seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi fotokopisi

c) Tüzel kisiligin temsilcisinin; fotografi (1 adet).

6) Sirketin tek pay sahipliginden çikmasi halinde de tescil edilir. Bunun için yukaridaki belgelerle birlikte Noter Onayli Yönetim KUrulu Karari Müdürlügümüze ibraz edilmelidir.

C-TEK PAY SAHIPLIGI DEGISIKLIGI TESCILI

1) Dilekçe

2) Noter Onayli Pay defteri (devir eden ve devir alan ortagin kaydedildigi sayfalar) (1er adet asil suret),

3) Noter onayli Yönetim Kurulu Tek Pay Sahipligi Degisikligi Karari(1 asil -1 fotokopi)

4) Sirkete devir neticesinde yeni ortaklar giriyorsa yeni ortaklarin; Fotografi (1 adet), Yeni ortak Yabanci uyruklu ise; Noter onayli pasaport sureti - Ikameti Türkiyede ise Ikamet Izin Belgesi noter tasdikli sureti (1 adet asil) ve adresi gösterir Nüfus Müdürlügü Ikametgah Belgesi (1 adet asil) ile Potansiyel vergi görüntüleme belgesi eklenmelidir.

5) Tüzel kisilik ortak oluyor ise;

a) Tüzel kisiligin ortaklar kurulunun / yönetim kurulunun alacagi istirak ve temsilci karari noter onayli örnegi (1 asil - 1 fotokopi), Bu kararda; ortak olunacak sirkete istirak ve bu sirkette kendilerini temsile yetkili kisi belirtilecektir.

b) Tüzel kisiligin en son yönetim kurulu seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi fotokopisi

c) Tüzel kisiligin temsilcisinin; fotografi (1 adet).

6) Sirketin tek pay sahipliginden çikmasi halinde de tescil edilir. Bunun için yukaridaki belgelerle birlikte Noter Onayli Yönetim KUrulu Karari Müdürlügümüze ibraz edilmelidir.

Ç-TEK PAY SAHIPLIGINDEN ÇIKIS TESCILI

1) Dilekçe

2) Noter Onayli Pay defteri (devir eden ve devir alan ortagin kaydedildigi sayfalar) (1er adet asil suret),

3) Noter onayli Yönetim Kurulu Çok Pay Sahipligi Karari(1 asil -1 fotokopi)

4) Sirkete devir neticesinde yeni ortaklar giriyorsa yeni ortaklarin; Fotografi (1 adet), Yeni ortak Yabanci uyruklu ise; Noter onayli pasaport sureti - Ikameti Türkiyede ise Ikamet Izin Belgesi noter tasdikli sureti (1 adet asil) ve adresi gösterir Nüfus Müdürlügü Ikametgah Belgesi (1 adet asil) ile Potansiyel vergi görüntüleme belgesi eklenmelidir.

5) Tüzel kisilik ortak oluyor ise;

a) Tüzel kisiligin ortaklar kurulunun / yönetim kurulunun alacagi istirak ve temsilci karari noter onayli örnegi (1 asil - 1 fotokopi), Bu kararda; ortak olunacak sirkete istirak ve bu sirkette kendilerini temsile yetkili kisi belirtilecektir.

b) Tüzel kisiligin en son yönetim kurulu seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi fotokopisi

c) Tüzel kisiligin temsilcisinin; fotografi (1 adet).

Notlar:

(a) Pay sahibi sayisi bire düserse, durum, bu sonucu doguran islem tarihinden itibaren yedi gün içinde yönetim kuruluna yazili olarak bildirilir. Yönetim kurulu bildirimi aldigi tarihten itibaren yedi gün içinde, sirketin tek pay sahipli bir anonim sirket oldugunu tescil ve ilan ettirir. Ayrica, hem sirketin tek pay sahipli olarak kurulmasi hem de paylarin tek kiside toplanmasi hâlinde tek pay sahibinin adi, yerlesim yeri ve vatandasligi da tescil ve ilan edilir. Aksi hâlde dogacak zarardan, bildirimde bulunmayan pay sahibi ve tescil ve ilani yaptirmayan yönetim kurulu sorumludur. (TTK. M.338/2)

(b) Ortaklar arasinda Yabanci uyruklu gerçek veya yabanci uyruklu tüzel kisilerin olmasi halinde karara vergi numarasi yazilmali ve potansiyel vergi numarasini gösteren belge eklenmelidir.

(c) Mevcut Anonim Sirket Yönetim Kurulu Esas Sözlesmede Yazili Sayidan Farkli Bir Sayida Seçilecekse Veya Yönetim Kuruluna Disaridan Herhangi Bir üye Girecekse Esas Sözlesmenin Ilgili Maddelerinde Tadil Yapilmasi Gerekmektedir.

Örnek madde metni

YÖNETIM KURULU ve SüRESI :

Madde7- Sirketin isleri ve idaresi Genel Kurul tarafindan Türk Ticaret Kanunu Hükümleri dairesinde ortaklar arasindan seçilecek ( 3 ) üyeden olusan bir yönetim kurulu tarafindan yürütülür. Ibaresi

Sirketin isleri ve idaresi Genel Kurul tarafindan Türk Ticaret Kanunu Hükümleri dairesinde ortaklar arasindan veya disaridan seçilecek ....... üyeden olusan bir yönetim kurulu tarafindan yürütülür seklinde tadil edilir.

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik basvuru yapmaniz gerekiyor.

Anonim şirketlerde hisse devri nasıl yapılır?

TTK'nın 490. maddesinde Kanunda veya esas sözleşmede aksi öngörülmedikçe, nama yazılı paylar, herhangi bir sınırlandırmaya bağlı olmaksızın devredilebilirler. Hukuki işlemle devir, ciro edilmiş nama yazılı pay senedinin zilyetliğinin devralana geçirilmesiyle yapılabilir.

Anonim şirketlerde hisse devri tescile tabi mi?

T.T.K. gereği anonim şirketlerde hisse devri tescile tabi bir husus olmayıp; belirtilen belgelerin eksiksiz getirilmesi halinde tescil edilmeksizin ilan edilmektedir.

Tek kişilik anonim şirketlerde hisse devri nasıl yapılır?

Dilekçe..
Noter onaylı Yönetim Kurulu Kararı (1 asıl – 1 fotokopi).
Mahkemeden veraset ilamı veya Noterden mirasçılık belgesi (1 adet asıl veya onaylı sureti).
Pay defteri fotokopisi (Vefat eden ve devir alan ortakların kaydedildiği sayfalar - 1'er adet).
Varsa Noterde düzenlenmiş Feragatname (1 adet asıl).

Noter hisse devri nasıl yapılır?

Hissenin devredilebilmesi için ortakların en az dörtte üçünün onayı ve esas sermayenin dörtte üçüne sahip olması gerekir. İmzaları noter tarafından onaylanmış devir sözleşmeleri ile devre onay verildiği gösteren ortaklar kurulu kararının, noter tasdikli bir örneğinin ticaret sicili memurluğuna verilmesi gerekir.