Diğer aile yardımı her ay mı ödenir

Mensuplarımız, ıslak imzalı Aile Yardımı Beyannamesini işe ilk giriş ve naklen göreve başlamalarda düzenleyerek ilgili birim amirine onaylattıktan sonra personel işlemlerinin yapıldığı Personel Daire Başkanlığı veya Döner Sermayeden aylık veya ücret alanlarda Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne teslim ederler. Aile durumunda oluşan değişiklik (eşinden ayrılma, eş veya çocuğun işe başlaması, çocuğun evlenmesi, öğrenim durumu vb.) olması halinde beyannamelerini derhal yenilemekle yükümlüdürler.

Üniversitemizde 657 sayılı Kanun kapsamında çalışan Devlet Memuru, 4/B statüsünde çalışan Sözleşmeli Personel ile 2547 sayılı Kanun uyarınca görev yapan Akademik (Yabancı Uyruklu Akademik Personel dahil) personelimizin eş ve çocukları için ödenecek aile yardımı ve Asgari Geçim İndirimi, bunların dışında kalan personel türlerinin (Sürekli, Geçici, Gemi Adamları, Güvenlik Görevlileri dahil 696 KHK'lı Sürekli İşçiler) çalışmayan ve her hangi bir geliri olmayan eşi, 18 yaşını doldurmamış çocukları ile 18 yaşını dolduran ve eğitimde (lise 20 yaş, yükseköğrenim 25 yaşa kadar) olan çocukları adına yararlanacakları Asgari Geçim İndirimi ödemelerinden yararlanmak için verecekleri Aile Yardımı Beyannamelerine:

 • Çalışmayan eş için yapılan bildirimde SGK' ve e-devlet sistemi üzerinden SGK hizmet dökümü belgesi veya tescili yoktur yazısı, 18 yaşından büyük ve eğitimde olan çocukları için yine e-devlet üzerinden veya okullarından alınacak öğrenci belgelerini,
 • Eşlerden her ikisinin de çalışan olması halinde, çocuk yardımı ve çocuk için ödenen AGİ ödemesi eşlerden yalnızca birine (kanunen kocaya) ödeneceğinden, çocuklar için yardıma müstahak eşin beyan doldurması,
 • Çocuk yardımı ve AGİ ödemesi eşlerden yalnızca birine yapılacağından bu yardımdan yararlanmak isteyen çalışan, eşinin çalıştığı kurumdan çocuk yardımı ve çocuk için AGİ almadığının belgesini,
 • Her ikisi de çalışan ve boşanmış eşlerin çocuk yardımı, bu konuda mahkemenin verdiği karara göre, mahkemenin karar belirtmemişse velayetin verildiği eşe, AGİ ödemesi ise SGK' yönünden bakmakla yükümlü olan eşe ödeneceğinden bu durumu gösterir belgeyi,
 • Çalışanlar nafaka ödedikleri çocukları içinde çocuk yardımı ve AGİ ödemesinden yararlanacaklarından aynı çocuk için eşin bu ödemelerden yararlanmadığını gösterir belgeyi

eklemeleri gerekmektedir.

Bu ödemeler için verilecek beyan esas olduğundan, beyanın zamanında verilmediği, bilmeyerek dahi olsa hatalı veya yanıltıcı beyan verilerek fazla ödemeye neden olunduğunun Sayıştay Başkanlığı denetçileri veya Üniversitemiz yetkililerince tespiti durumunda, 6183 sayılı Kanun gereğince ödemenin yapıldığı tarihten itibaren geriye dönük olarak yasal faizi ile birlikte ilgiliden tahsil edilmektedir.

Mensuplarımızın gerekli hassasiyet ve özeni göstermesi önem arz etmektedir.


İlgili Formlar:

Aile Yardımı Beyannamesi

Birimlerin Doldurması Gereken Aile Bildirim Tablosu (25 Kasım 2022 tarihine kadar doldurulup Personel Daire Başanlığı ya da Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'ne EBYS üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.)

Bilgi için irtibat telefonları:

Akademik Personel için : 210 28 06, 210 34 51

İdari Personel için : 210 34 32, 210 71 27, 210 34 45


Aile Yardımı ve Asgari Geçim İndirimi İle İlgili Yasal Düzenlemeler

Aile Yardımı Ödeneği

657 sayılı Kanunun Madde 202; Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir.

Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500, çocuklarından her biri için de 250 gösterge rakamının (72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını 3 katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Dul memurların çocukları için yukarıki fıkralar hükmü uygulanır.

Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verileceğini de kararında belirtir.

Devlet memurunun, geçimini sağladığı üvey çocukları için de bu ödenek verilir.

Aile yardımı ödeneğinin ödeme usulü:

 • Madde 203 – Aile yardımı ödeneği Devlet memurlarına her ay aylıklarıyla birlikte ödenir.
 • Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek yalnız kocaya verilir.
 • Aile yardımı ödenekleri hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve borç için haczedilemez.

Aile yardımı ödeneğine hak kazanma:

 • Madde 204 – Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği; çocuk için ödenen yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır.

             
Aile yardımı ödeneği hakkını kaybetme:

 •  Madde 205 – Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşinden boşanma veya eşinin ölümü, çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkını da çocuğun ölümü veya 206 ncı maddedeki hallerin vukuunu takip eden ay başından itibaren kaybeder.

           
Çocuk için aile yardımı ödeneği verilmeyecek haller:

 • Madde 206 – Aşağıdaki hallerde çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmez:
 • Evlenen çocuklar,
 • 25 yaşını dolduran çocuklar (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malûllükleri resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.),
 • Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfeat karşılığı çalışan çocuklar (Öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç),
 • Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar.

Asgari Geçim İndirimi

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 32 nci maddesi; "Ücretin gerçek usulde Vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulanır. Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50'si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5, üçüncü çocuk için %10, diğer çocuklar için % 5'idir. Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.(5)

İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder. İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medenî hali ve aile durumu esas alınır. İndirim, yukarıdaki oranlara göre hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanır. Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınır."

Diğer aile yardımı kaç ayda bir veriliyor?

Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır. 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan annesi, babası veya her ikisi de vefat etmiş çocuklar için yapılan nakdi yardımdır. Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.

Diğer aile yardımı ne kadar?

İlk ödemesi temmuz ayında yapılan Aile Destek Yardımı için 450 lira olan alt limit 850 TL'ye yükseltildi. 2023 yılı Mayıs ayına kadar ödemeleri sürecek olan Aile Destek Yardımı için geçtiğimiz günlerde açıklamada bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık "Yaklaşık 831 bin haneye toplamda 427,9 milyon TL ödeme ...

Hane yardımı her ay verilir mi?

Hak sahibinin sosyal güvenceli olduğu, Hanede herhangi birinin sosyal güvence olduğu, durumunda sistem tarafından otomatik olarak geçici olarak durdurulur. Ödemeler iki ayda bir, ayda 275,00TL. olmak üzere toplam 550,00TL. PTT aracılığıyla hak sahibine ödenir.

E devlette diğer aile yardımı ne demek?

Başvuru Sorgulama 2022; E-devlet diğer aile yardımı, ihtiyaç sahibi olan yüzlerce eve maddi destek olan bir yardım çeşididir. Bu yardım devlet tarafından verilen birçok yardımdan yalnızca biridir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülüp, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından verilmektedir.