Motorin katı mı sıvı mı gaz mı

FOS�L YAKITLAR
             Fosil yak�tlar, ��r�yen tarih �ncesi bitki ve hayvanlardan milyonlarca y�lda olu�mu�, k�m�r, petrol ve do�algaz gibi yak�tlard�r. Fosil yak�tlar yenilenebilir kaynaklar de�illerdir.

Is� enerjisi elde etmek i�in kulland���m�z yak�tlar�n b�y�k bir k�sm� fosil yak�tlard�r. Fosil yak�tlar ; birikmi� g�ne� enerjisinin depo edilmi� �eklidir. Bitki ve hayvanlar�n kal�nt�lar�yla olu�ur. Olu�umlar� milyonlarca y�l s�rer. Genellikle kaya katmanlar�n�n alt�nda s�k��m�� ve g�m�lm�� olarak bulunur.

K�m�r, batakl�klardaki bitkiler ve bitkisel at�klardan olu�ur. K�m�rlerin olu�mas� milyonlarca y�l s�rebilir.
Petrol, hayvan ve bitki at�klar�ndan olu�mu�tur. Karalar�n hemen alt�nda ya da deniz alt�ndaki yataklarda bulunur.
Do�al gaz da petrol gibi karalar�n alt�ndaki bo�luklarda ya da deniz alt�nda bulunur.


Motorin katı mı sıvı mı gaz mı


            Yak�t olarak kullan�lan odun, bitkilerden elde edilir. Bitkiler b�y�meyi, geli�meyi ve besin yapmay� g�ne� enerjisi ile ger�ekle�tirir. Bu enerjiyi depo eder. Odun yak�ld���nda bu enerji, �s� enerjisine d�n���r.Fosil yak�tlar nas�l olu�mu�tur ?
Fosil yak�tlar hangi ama�la kullan�l�r ?
Fosil yak�tlar nas�l ��kar�l�r ve ta��n�r ?
Fosil yak�tlar t�kenir mi ?
Fosil yak�tlar nas�l kullan�lmal�d�r ?

YAKIT �E��TLER�


Kat� Yak�tlar : Odun, k�m�r.
S�v� Yak�tlar : Benzin, mazot, gaz ya�� ve fuel-oil.
Gaz Yak�tlar : Ham petrolden �retilen s�v�la�t�r�lm�� petrol gaz� (LPG) , do�al gazIs� Cisimleri Hareket Ettirir

Motorin katı mı sıvı mı gaz mı


            Yak�tlar�n oksijenle birle�erek yanmas� sonucunda olu�an �s� enerjisi harekete d�n��ebilir.
Yedi�imiz besinler enerji verir. Besinlerden sa�lad���m�z bu enerji �s� enerjisidir.
Otomobiller; yak�t�n motorda yanmas� sonucu olu�an �s� enerjisi ile hareket eder.ISI : Is� bir enerjidir. Di�er enerjilere d�n��ebilir. Is� birimi joule (jul) olup k�saca ( j ) ile g�sterilir.
SICAKLIK : S�cakl�k bir enerji t�r� de�ildir. Birimi celsius (selsiyus)�tur. C ile g�sterilir ve termometre ile �l��l�r.
G�nl�k hayatta �s� enerjisi birimi olarak kalori de kullan�l�r. K�saca ( cal ) ile g�sterilir.

Motorin katı mı sıvı mı gaz mı

Motorin katı mı sıvı mı gaz mı

Ziyaret�i

Ziyaret�i

24 Kas�m 2008       Mesaj #1

Motorin katı mı sıvı mı gaz mı

kat� s�v� ve gaz yak�tlara ne ad verilir?

EN �Y� CEVABI HerHangiBiri verdi

Kat� Yak�tlar : Odun, k�m�r.
S�v� Yak�tlar : Benzin, mazot, gaz ya�� ve fuel-oil.

Gaz Yak�tlar : Ham petrolden �retilen s�v�la�t�r�lm�� petrol gaz� (LPG) , do�al gaz

Motorin katı mı sıvı mı gaz mı

HerHangiBiri

Ziyaret�i

24 Kas�m 2008       Mesaj #2

Motorin katı mı sıvı mı gaz mı

Bu mesaj 'en iyi cevap' se�ilmi�tir.

Kat� Yak�tlar : Odun, k�m�r.
S�v� Yak�tlar : Benzin, mazot, gaz ya�� ve fuel-oil.

Gaz Yak�tlar : Ham petrolden �retilen s�v�la�t�r�lm�� petrol gaz� (LPG) , do�al gaz

Motorin katı mı sıvı mı gaz mı

Misafir

Ziyaret�i

21 Aral�k 2009       Mesaj #3

Motorin katı mı sıvı mı gaz mı

s�v� yak�tlar nerede kullan�l�r?

Motorin katı mı sıvı mı gaz mı

Misafir

Ziyaret�i

27 Kas�m 2010       Mesaj #4

Motorin katı mı sıvı mı gaz mı

kat� yak�tlar nerde kulan�l�r

Motorin katı mı sıvı mı gaz mı

Misafir

Ziyaret�i

28 Kas�m 2010       Mesaj #5

Motorin katı mı sıvı mı gaz mı

yha l�tfen kat� s�v� ve gaz yak�tlar� nerede kulland���m�z� s�ylesin

Motorin katı mı sıvı mı gaz mı

HandSome

Ziyaret�i

28 Kas�m 2010       Mesaj #6

Motorin katı mı sıvı mı gaz mı

Al�nt�

Misafir adl� kullan�c�dan al�nt�

s�v� yak�tlar nerede kullan�l�r?

Al�nt�

Misafir adl� kullan�c�dan al�nt�

kat� yak�tlar nerde kulan�l�r

Al�nt�

Misafir adl� kullan�c�dan al�nt�

yha l�tfen kat� s�v� ve gaz yak�tlar� nerede kulland���m�z� s�ylesin

Kat� Yakacaklar
-Kalorifer ve soba yak�t� olarak kullan�l�r.(k�k k�m�r�) .
-termik santrallerde kullan�l�r. (linyit) S�v� yakacaklar
-u�ak ve otomobillerde enerji kayna�� olarak ve temizlikte kullan�l�r.(benzin)
- gaz lambas�nda ve gaz sobas�nda kullan�l�r.(gazya��)
-motorlu ara�larda, mazot ise dizel motorlarda ve kalorifer yak�t� olarak kullan�lmaktad�r.(Benzin)
-kaloriferli binalarda, tren, vapur ve fabrikalarda yak�t olarak kullan�l�r. Ayr�ca baz� termik santrallerde yak�larak elektrik enerjisi elde edilmektedir.(Fuel-oil)Gaz Yakacaklar
-Mutfak,banyo,ocak,kalorifer kazanlar� gibi yerlerde ayr�ca kombi ad� verilen ara�larda ve do�al gaz sobalar�nda(Do�al Gaz)

Motorin katı mı sıvı mı gaz mı

Misafir

Ziyaret�i

2 Aral�k 2010       Mesaj #7

Motorin katı mı sıvı mı gaz mı

kat� yak�tlar�n i�ine kok ve linyit k�m�r�de var

Motorin katı mı sıvı mı gaz mı

Misafir

Ziyaret�i

24 Aral�k 2010       Mesaj #8

Motorin katı mı sıvı mı gaz mı

s�v� yak�tlar nas�l olu�ur yahf

Motorin katı mı sıvı mı gaz mı

Al�nt�

Misafir adl� kullan�c�dan al�nt�

s�v� yak�tlar nas�l olu�ur yahf

 1. S�v� Yak�tlar (Akaryak�tlar): Ham petrol ile fosil k�m�r� katran�ndan elde edilen maddelerdir. K�m�rden elde edi� maliyeti ham petrolden elde edi� maliyetinden �ok daha fazlad�r.
  1. Do�al akaryak�tlar: Ham petrol�n destilasyon �r�nleridir.
  2. Suni akaryak�tlar: Bunlar da elde edildi�i kayna�a g�re 3 tiptir:
   1. Ta�k�m�r�, linyit, odun ve bit�m ile asfalt�n destilasyonundan elde edilen �r�nler
   2. A��r petrol fraksiyonlar�n�n krakingi ile elde edilen �r�nler
   3. Sentez yolu ile yap�lan s�v� yak�tlar.
   Yak�t - Vikipedi

Motorin katı mı sıvı mı gaz mı

Motorin katı mı sıvı mı gaz mı

Misafir

Ziyaret�i

6 Ocak 2011       Mesaj #10

Motorin katı mı sıvı mı gaz mı

l�tfen s�yleyin kim biliosa
performans �devi

Mazot sıvı bir yakıt mıdır?

Sıvı Yakıtlar : Benzin, mazot, gaz yağı ve fuel-oil. Yakıtların oksijenle birleşerek yanması sonucunda oluşan ısı enerjisi harekete dönüşebilir. Yediğimiz besinler enerji verir. Besinlerden sağladığımız bu enerji ısı enerjisidir.

Motorin sıvı mı katı mı?

Motorin yani mazot gaz değildir. Yani motorin sıvı bir yakıttır. Motorin yani mazot petrol ürünlerindendir.

Mazot bir gaz mıdır?

- Gaz yakıtlara örnek olarak doğalgaz verilebilir. Yani, mazot sıvıdır.

Motorin katı yakıt mı?

Araç yakıtı olarak kullanılan ve aynı zamanda sıvı yakıt olarak da bilinen akaryakıt, mekanik enerji oluşturmak için kullanılabilen yanıcı bir maddedir. Yaygın olarak kullanılan benzin, dizel, motorin, mazot ve hidrojen gibi akaryakıtların birçoğu fosil yakıtlardan elde edilir.